S U S A N C O L L A C O T T
Celadon
1995
Oil on Canvas
60X78 inches
$6200
a lake
luminous turquoise
white quartz mountains
oppose pink granite
A special place!

Ontario. Killarney.
PREV / NEXT   7 / 10